język polskijęzyk angielskijęzyk czeski

Obecná pravidla pro ošetření poranění

Ránou se rozumí přerušení kontinuity kožní tkáně nebo sliznic. Typ, rozsah a hloubka závisí na faktorech, jako jsou druh, síla a místo poranění.

Mohou být způsobeny mechanickými faktory (řezné, sečné rány, propíchnutí, modřiny, střelné rány), tepelnými (popáleniny, omrzliny), chemickými (chemické popáleniny) nebo elektrickými faktory (popáleniny nebo karbonizace tkání). Vznik rány je obvykle doprovázen krvácením, které může představovat hrozbu pro zdraví a život zraněné osoby [1,3].

Při přímém ošetření ran je třeba dodržovat následující pravidla [2]:

  • Přímo na ránu není vhodné přikládat vatu nebo hygienické kapesníky
  • Rány se nedotýkejte napřímo prsty ani jinými nesterilními látkami, aby nedošlo k infikování prostředí v ráně
  • Cizí tělesa v ráně by neměla být žádným způsobem vytahována, protože by to mohlo způsobit rychlé anebo obtížně zastavitelné krvácení – cizí těleso by mělo být, pokud možno řádně stabilizováno, aby se vyloučila možnost jeho pohybu v ráně,
  • Abyste zabránili vzniku posttraumatického šoku, umístěte zraněného do stabilizované polohy
  • Po celou dobu poskytování první pomoci by měly být kontrolovány základní životní funkce zraněného (dýchání, puls)
  • Zraněnému by měl být zajištěn tepelný komfort, ochrana před podchlazením nebo přehřátím
  • Především je třeba sledovat tepovou frekvenci pod místem ošetření
  • Pokud obvaz navlhne, přidejte další vrstvu absorpčního obvazu, aniž byste odstranili předchozí vrstvu a zafixujte ji vhodným sekundárním obvazem, např. obvazovou sítí, obvazem nebo páskou
  • Po poskytnutí první pomoci byste měli nechat poranění zkontrolovat lékařem

Při poskytování první pomoci a ošetřování ran byste měli v první řadě myslet na svou vlastní bezpečnost. Měly by být používány osobní ochranné prostředky, aby bylo možné účinně pomáhat a zároveň se nevystavovat riziku poškození zdraví nebo dokonce ztráty života. Podstatným prvkem je použití vhodných rukavic (např. latex, vinyl) a ochranných oděvů (rouška, rouška pro umělé dýchání, ochranné brýle). Ochranné prvky chrání osobu poskytující pomoc před potenciálním nebezpečným infekčním materiálem, jako je krev, tkáně, tělesné tekutiny a sekrece [3].

Poslední aktualizace: 9/29/2021